top of page
shutterstock_757920268.jpg

GDPR (Persondataloven)

Klinikken er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysningen Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. Dataansvarlig
Klinik for Fodterapi
Anya Sklander Nielsen
Telefon 4613 8510
CVR-nr. 20953209

2. Personoplysninger og formål
I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontkt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl. har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

 •  Navn, adresse, emailadresse og telefonnummer

 •  Personnummer/CPR-nr

 •  Helbredsoplysninger

 •  Oplysninger om pårørende

 •  Oplysninger om værger


Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr artikel 6 (1)(f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.


Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger
Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i Klinikken og andre fodterapeuter, som klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.


Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikringen danmark.

 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved Klinikken.

 

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.


I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang bliver videregivet til Klinikkens databehandler,  ComplimentaWork.

 

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke inormationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.


Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige i Klinikken.

5. Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Varighed af opbevaring
Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. Sikkerhed
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj sikkerheden på beskyttelse af persondata skal være.
 Vi har interne regler om sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har også procedurer for, hvem der har adgang til persondata hos os.

8. Klage
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

9. Rekruttering
I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Klinikken, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.


De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din jobansøgning til os, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med den gældende persondatalovgivning.

Vi kan indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.


Vi vil i visse situationer også foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder såsom sociale medier (f.eks LinkedIn, Facebook, Google).


Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for din muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.


Vi opbevarer dine oplysninger hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS i henhold til skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Vi opbevarer dine oplysninger indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning blive opbevarer i løbet af dit ansættelsesforhold.


Vores kontaktperson ved rekruttering og behandling af persondata i den forbindelse er de dataansvarlige i Klinikken.

Logoet ”klinik for fodterapi” er din garanti for, at din behandler:

 

 • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.

 • Er uddannet til at yde egentlig fodbehandling, fodterapi og alm. fodpleje.

 • Fremstiller fodindlæg.

 • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.

 • Fortager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.

 • Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner og sundhed.

 • Er specialist i diabetes og gigtrelaterede fodproblemer.

 • Er underlagt sundhedsvæsnets patientklagenævn.

 • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.

 • Er medlem af landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter og får på denne mådeajourført sin vide.

bottom of page